top of page
52520525_2129587243773686_44694052409484

นางสุธินี  เพ็ญนุกูล

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง ความปลอดภัยในโควิด   สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖_6.jpg

นางสาวเจนจิรา สุขเกษม

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง จำนวณตัวเลขไทย (๑-๑๐)  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

80102321_0_20161225-192819.jpg
QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖_0.jpg

นางสาวอัญชลี  อนุณจิตร์

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง การลบออกของจำนวณสองจำนวณผลลัพธ์ไม่เกิน9  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

80102321_0_20161225-192301.jpg
QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖_8.jpg
80102321_0_20161225-192500.jpg

นางสาวยุพา      ศรีศักดิ์ดา

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง การรวมกลุ่มของกลุ่มผลรวมไม่เกิน 9  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖_2.jpg
80102321_0_20161227-084432.jpg

นางสาวศิริธร  บุญวิบูลย์

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง อวัยวะและการดูแลรักษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖_4.jpg

นางสาวสุพรพรรณ  แสนเสนาะ

80102321_0_20161227-084520.jpg

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

นางเรขวัลค์  บุญฤทธิ์

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

80102321_0_20180806-095640.jpg
QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖_3.jpg

นางสาวศิริวรรณ  เขียวสุวรรณ

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง จำนวณนับ 1-5 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1

QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖_5.jpg

นางมณฑา  ฉุ้นประดับ

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง จำนวณนับ 1-5  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖_1.jpg

นางสาวกาญจนา อนันทกาญจน์

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

QR code   สายชั้นอนุ_๒๐๐๘๒๖.jpg

Annabelle Basconcs

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

Leni C. Sagun

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

Rhonna Mae Artucilla Remon

80102321_0_20180525-103804.jpg

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

bottom of page